ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

ประโยชน์และความสำคัญของการศึกษารายวิชาโลกศึกษา (World Class)

รายวิชาโลกศึกษา (World Class) ซึ่งมีแนวคิดที่พัฒนามากจากข้อเท็จจริงที่ว่ามนุษย์มีความเป็นอยู่และมีปฏิสัมพันธ์กันในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) มากขึ้น จึงจำเป็นที่เราต้องรู้เท่าทันความเป็นไปของโลก ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์และมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ของโลกเข้ากับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเอง ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นพลเมืองโลก อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน การแสดงความคิดเห็นอย่างถูกวิธีและมีเหตุผล การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และการใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อครูผู้สอนและรายวิชา